Paměť národa školám
Vyprávěj příběhy
Zážitkové workshopy
Příběhy našich sousedů
My jsme to nevzdali
Divadelní kroužky

Registrační formulář

Přihlašovací údaje

Kdo se přihlašuje*
E-mail / Login*
Heslo*
Heslo znovu*

Ostatní údaje

Jméno*
Příjmení*
Telefon
Škola*
Adresa školy
Kraj*
Licence a informace o zpracování osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře uděluji pořadateli tohoto projektu POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, licenci k užití záznamů a autorských děl, které nahraji na tímto zřízený účet.

Prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou licenci v tomto rozsahu pořadateli udělit, a to tak, že pořadatel je oprávněn tento výstup zveřejnit, šířit všemi způsoby (včetně sítě Internet), upravit, zpracovat či doplnit či udělovat tato oprávnění dalším osobám. Tuto licenci k užití díla uděluji jako nevýhradní, a to na dobu trvání majetkových práv autorských, bez územního a množstevního omezení. Pořadatel přitom nemá povinnost licenci využít. Za užití díla v rámci výše uvedeného licenčního ujednání není nárokována odměna.

Beru na vědomí, že za účelem zajištění projektu, jeho propagace a související komunikace dojde k nezbytnému zpracování osobních údajů, vč. údajů vyplývajících ze zachycení mé osoby či pamětníka a jeho projevů pořadatelem v postavení správce osobních údajů, a to za podmínek uvedených v zásadách zpracování osobních údajů viz https://vypravej.pametnaroda.cz/pravni-ujednani.

Registrací stvrzuji, že jsem se s těmito zásadami seznámil(a) a rozumím svým právům a povinnostem z nich vyplývajících. Zejména se zavazuji, že jsem poskytnu pamětníkovi, jehož podoba má být zachycena a v rámci projektu zveřejněna, veškeré potřebné informace o projektu a že zajistím, aby pamětník udělil informovaný souhlas se zachycením své podoby za účelem zpracování výstupu a jeho zveřejnění v rámci projektu.
Informace o zpracování osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře beru na vědomí, že pořadatel POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, za účelem zajištění tohoto projektu, jeho propagace a související komunikace zpracovává nezbytné osobní údaje, vč. údajů vyplývajících ze zachycení účastníka či pamětníka a jeho projevů pořadatelem v postavení správce osobních údajů, a to za podmínek uvedených v zásadách zpracování osobních údajů uvedených na https://vypravej.pametnaroda.cz/pravni-ujednani.

Registrací stvrzuji, že jsem se s těmito zásadami seznámil(a) a rozumím svým právům a povinnostem z nich vyplývajících. Zejména, že jsem poskytl(a) účastníkům, popř. jejich zákonným zástupcům, jejichž výstup mám v úmyslu nahrát na mnou založený účet a který bude pořadatelem následně zveřejněn, veškeré potřebné informace o projektu vč. těchto zásad, a to např. jejich zasláním na e-mail účastníka či jeho zákonného zástupce. Dále se zavazuji zkontrolovat před nahráním výstupů na příslušný účet, že pamětník udělil informovaný souhlas se zachycením své podoby za účelem zpracování výstupu a jeho zveřejnění v rámci projektu.
Nejprve vyberte, zda jste učitel nebo účastník projektu


Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná